ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


หมายเลขบัตรประชาชน *
ชื่อ-สกุล *
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด คณะวิชา/หน่วยงาน *
มหาวิทยาลัย/สถาบัน *
สถานที่ติดต่อได้สะดวก *
โทรศัพท์ *
e-mail *
สมัครเข้าร่วมประชุม *
  •  ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย โดยไม่นำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ
  •  ร่วมเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  •  ร่วมเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทย) *
ชื่อบทความวิจัย (ภาษาอื่นๆ) *
สาขาวิชาของผลงานวิจัย *