รายละเอียดการส่งบทความ มีดังนี้


1. Theme การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
2. การส่งผลงาน
3. คำแนะนำการเตรียมการนำเสนอบทความภาคบรรยาย
4. คำแนะนำการเตรียมการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

1. Theme การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประกอบด้วย 5 สาขา คือ
          1.1 สาขาอิสลามศึกษา
          1.2 สาขาศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา
          1.3 สาขาภาษาและวัฒนธรรม
          1.4 สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนาชุมชน
          1.5 สาขาวิทยาศาสตร์

2. การส่งผลงาน
          2.1 กำหนดการส่งและรับบทความ

ระยะเวลา รายการ
31 มีนาคม 2560 หมดเขตการส่งบทความเพื่อนำเสนอ
20 พฤษภาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณาเพื่อ นำเสนอทางเว็บไซต์และทาง E-mail
20 พฤษภาคม 2560 จัดโครงการนำเสนอทางวิชาการ

          2.2 อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความ ในเครื่อข่าย สคบท. : 2,000 บาท / เรื่อง
นอกเครื่อข่าย สคบท. : 2,500 บาท / เรื่อง
เข้าร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ ท่านละ 300 บาท

          หมายเหตุ :
                    1. การชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระภายหลังจากการส่งบทความ
                    2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ
                    3. ทางผู้จัดประชุมฯ ขอสงวนการชำระค่าลงทะเบียนคืนให้กับผู้เข้าร่วมไม่ว่าในกรณีใดๆ ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการ
                        ดำเนินการ

          2.3 วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
                   1) ให้ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา
                        ชื่อบัญชี น.ส.กามีละ สาอะ และนายมุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ บัญชีเลขที่ 266-4-34283-5
                   2) สำเนาหลักฐานการโอนเงิน โดยการสแกนสำเนา ส่งมาที่
                        E-mail: conference@ftu.ac.th / ผ่านระบบการส่งบทความ
                   3) ทั้งนี้ขอให้ทางผู้ลงทะเบียนโทรยืนยันการจ่ายค่าลงทะเบียนกับทางผู้จัด
                        ติดต่อ 08-31851100 (สายตรง) ภายในวันและเวลาปฏิบัติงาน

3.คำแนะนำการเตรียมการนำเสนอบทความภาคบรรยาย
          3.1 การเตรียมไฟล์เอกสาร
                   1) ผู้นำเสนอผลงาน จัดส่งไฟล์บทความวิจัยให้ฝ่ายจัดประชุมวิชาการตามเวลาที่กำหนด ก่อนวันจัดประชุมอย่างน้อย 5 วัน ทำการสำรองไฟล์นำเสนอในรูปแบบ Power Point และทำการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องประชุม ก่อนนำเสนอผลงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
                   2) กำหนดเวลานำเสนอผลงานเรื่องละ 12 นาที ซักถาม 3 นาที รวม 15 นาที
                   3) อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้)

          3.2 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
                   1) ต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ กำหนดความยาว ไม่เกิน 15 หน้า รวมทั้งตาราง และภาพ ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ในแนวตั้ง (1 คอลัมน์) โดยตั้งค่าเค้าโครงกระดาษ ดังนี้
                             1.1) ขอบบนและขอบซ้าย 3.8 เซนติเมตร
                             1.2) ขอบล่างและขอบขวา 2.5 เซนติเมตร
                   2) การใช้ตัวอักษรของบทความดังนี้
                             2.1) ภาษาไทย               ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK               ขนาด 16 พอยท์
                             2.2) ภาษาอังกฤษ           ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK               ขนาด 16 พอยท์
                             2.3) ภาษาอาหรับ           ใช้ตัวอักษร Traditional Arabic               ขนาด 16 พอยท์
                             2.4) ภาษาญาวี               ใช้ตัวอักษร Adenan Jawi Traditional    ขนาด 16 พอยท์
                   3) นิพนธ์ต้นฉบับ ประกอบด้วย
                             3.1) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ชิดซ้ายขอบกระดาษ)
                             3.2) ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors) (ชิดซ้ายขอบกระดาษ)  
                                     ก. ชื่อและชื่อสกุลเต็มของผู้ร่วมทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                                     ข. ให้ระบุวุฒิการศึกษา (สาขาชำนาญการ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ*
                                     ค. ระบุตำแหน่งทางวิชาการ (หากมี) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ*
                                     ง. ระบุหน่วยงาน สถาบันที่สังกัดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ*
                                         * พิมพ์ไว้ในบรรทัดถัดไปของชื่อและชื่อสกุลผู้นิพนธ์
                             3.3) บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เขียนเป็นความเรียงย่อหน้าเดียว มีความยาวไม่เกิน 200 คำ
                             3.4) คำสำคัญ (Keywords) กำหนดให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการค้นหาคำในระบบฐานข้อมูล ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้ในบรรทัดถัดไปของบทคัดย่อโดยเว้นไว้ 1 บรรทัดก่อนพิมพ์
                             3.5) เนื้อเรื่อง (featuring) ให้เขียนเป็นไปตามรูปแบบของแต่ละบทความ

          3.3 การอ้างอิง

                   1) อัลกุรอาน ในกรณีที่มีการแปลอายะฮฺความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาไทย ให้ยึดอัลกุรอานฉบับแปลศูนย์กษัตริย์ฟาฮัดของสมาคมศิษย์เก่าอาหรับเป็นหลัก

                   2) อัลหะดีษ
รูปแบบ: ชื่อผู้บันทึกหะดีษ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ฉบับพิมพ์. จำนวนเล่ม (ถ้ามี). สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์.
ตัวอย่าง: อัลบุคอรีย์, มุหัมมัด บิน อิสมาอีล อะบูอับดุลลฮฺ. (1987). อัลญามิอฺ อัศเศาะหีหฺ อัลมุคตะศอร.
                                 พิมพครั้งที่ 2. เล่มที่ 3. อัลยะมามะฮฺ: ดารอิบนุ กะษีร.

                   3) วารสารและนิตยสาร
รูปแบบ: ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร. ฉบับที่ (วัน เดือน ปี), เลขหน้าที่ปรากฏ
                                 บทความ.
ตัวอย่าง: มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ. (2006). “อำนาจอธิปไตย”, วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย
                                 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2006), หน้าที่ 55.

                   4) หนังสือ
รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. ฉบับพิมพ์. จำนวนเล่ม (ถ้ามี). สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์.
ตัวอย่าง: อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา. (2555). สารฮัจญ์มับรูรฺ อุมเราะฮฺและซิยาเราะฮฺ. พิมพครั้งที่ 5.
                                  ยะลา: จัดพิมพ์โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.

                   5) รายงานการประชุมวิชาการ
รูปแบบ: ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ”, ชื่อการประชุมทางวิชาการ. จำนวนเล่ม (ถ้ามี),                                  หน้าที่ปรากฏเรื่องหรือบทความ. ชื่อบรรณาธิการ (ถ้ามี). สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์.
ตัวอย่าง: อิดริส ดาราไก่. (2556). “บทบาทของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมต่อการช่วยเหลือประชาชนทาง
                                  กฎหมาย กรณีศึกษา: ศูนย์ทนายความมุสลิมสำนักงานประจำจังหวัดยะลา”, การ
                                  ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัย
                                  อิสลามยะลา. เล่มที่ 1, หน้าที่ 1-13. ปัตตานี: สำนักพิมพ์มิตรภาพ.

                   6) บทความจากหนังสือพิมพ์
รูปแบบ: ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). “ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ”, ชื่อหนังสือพิมพ์. วัน เดือน ปี ตีพิมพ์เผยแพร่.
                                  หน้าที่ปรากฏบทความ.
ตัวอย่าง: วิฑูรย์ สิมะโชคดี. (2547). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”, ไทยรัฐ. 7 พฤศจิกายน 2547, หน้าที่ 7

                   7) วิทยานิพนธ์
รูปแบบ: ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เสนอวิทยานิพนธ์). “ชื่อวิทยานิพนธ์”, ระดับของการศึกษาวิทยานิพนธ์ ชื่อ
                                  สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย. สำนักพิมพ์
ตัวอย่าง: ทิวากร แย้มจังหวัด. (2551). “ผลงานอันทรงคุณค่าของคอลีฟะห์ อับดุลเราะห์มานที่ 3”,
                                  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม คณะอิสลาม
                                  ศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา. โครงการจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา.

                   8) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ: ชื่อผู้จัดทำหรือผู้รับผิดชอบ. (ปีที่เผยแพร่). “ชื่อเรื่อง”. จากอินเตอร์เน็ต / ออนไลน์.
ตัวอย่าง: มานิตย์ จุมปา. (2550). “กฎหมายเบื้องต้น”. ออนไลน์
                                 http://www.lawsiam.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=32                                  สืบค้นเมื่อวันที่ (5 กรกฎาคม 2551).

          3.4 รูปแบบการเขียนบทความและตัวอย่างบทคัดย่อ (ภาษาไทย)           3.5 รูปแบบการเขียนบทความและตัวอย่างบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

4. คำแนะนำการเตรียมการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
          4.1 ลักษณะโปสเตอร์
                    1) กำหนดแผ่นโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ยาว 120 เซนติเมตร (แนวตั้ง)
                    2) ใช้โลโก้ หัวข้อการประชุม (Theme) และสี ตามรูปแบบที่กำหนด โดยขนาดอักษรที่เหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป หรือให้สามารถพอที่จะอ่านได้ในระยะห่าง 1 เมตร
                    3) องค์ประกอบในโปสเตอร์ ลำดับตามสิ่งต่อไปนี้
                              3.1 โลโก้จัดงาน
                              3.2 ชื่อเรื่อง
                              3.3 ชื่อผู้วิจัยหรือผู้เขียน
                              3.4 เนื้อเรื่องตามความเหมาะสม

          4.2 การติดโปสเตอร์
                    1) ผู้นำเสนอ นำโปสเตอร์ติดบอร์ดที่จัดให้ ก่อนเวลา 08.00 น. ในวันจัดประชุม ตามหมายเลขที่กำหนดให้ โดยเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดบอร์ดมาเอง เช่น กรรไกร กาวสองหน้า หรือ อื่นๆ
                    2. ช่วงเวลาเสนอผลงาน โปรดตรวจสอบในกำหนดการประชุมและยืนอยู่ประจำบอร์ด เพื่อตอบข้อซักถามตามเวลาที่กำหนด
                    3. ผู้เสนอผลงานสามารถเก็บโปสเตอร์กลับได้ หลังเวลา 16.00 น. ของวันจัดประชุมหมายเหตุ
          1. สมัครเข้าร่วมประชุมและส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงาน ได้ทางอีเมล์ของบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย Email: conference@ftu.ac.th / ผ่านระบบการส่งบทความ  ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2560 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน หรือคุณกามีละ สาอะ โทรศัพท์สำนักงาน 083-1851100
          2. ผู้นำเสนอต้องตรวจตัวสะกดคำผิดหรือรูปแบบให้ถูกต้องโดยฝ่ายจัดประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดเชิงวิชาการที่เกิดขึ้น